Yingde Yuehua Casting Co., Ltd.


LF-80t Ladle Refining Furnace(Complete set)
Transformer Capacity:16000KVA

Year:2017

Feed
Email
Tel
Shenda Electric Group Co., Ltd. (Zhejiang, China)
Dirección: No.17 Huatong Road, Jiangshan Economic Development Zone, Zhejiang Province, PRC
Código postal: 324102
Teléfono: +86-570-4221172, +86-570-4222115
Fax: +86-570-4221132
Correo electrónico: sales@shenda.com